Press Release

Lantern Theater Company Celebrates Chekhov’s 150th Birthday with Uncle Vanya and The Chekhov Festival,

Oct. 21 – Nov. 21